اهداف و برنامه ها  
 
 
تربیت هدفمند دانش آموزان با ارائه یک سیستم آموزشی روزآمد برای تبدیل شدن به یک مدرسه برتر با گزینش دانش آموزان مستعد و به کارگیری کادر مجرب آموزشی و تربیتی در محیطی امن و شاد که قادر باشند با تعامل منطقی ارکان تربیت با یکدیگر که عبارتند از:
1- فرآیند یاددهی (معلم)
2- فرآیند یادگیری (دانش آموز)
3- محتوای آموزشی
4- ارزشیابی
5- محیط یادگیری
ظرفیت های رشدی خود را افزایش داده و  بتوانند به عنوان شهروند جهانی کمکهای ارزنده ای به جامعه کنند.
 
 
 
 
 
 
تدوین سیستم تشویق دانش آموزان در قالب طرح های دختر شایسته و پسر کوشا
 1. پشتیبانی آموزشی و تربیتی از دانش آموزان
 2. ثبت نمرات دانش آموزان جهت بررسی روند پیشرفت تحصیلی آنان
 3. ارائه طرح درس عملیاتی بصورت ماهانه به والدین
 4. انجام بخشی از تکالیف در مدرسه
 5. تاکید بر آموزش کتب اصلی به نحو مطلوب و آموزش دروس
 6. ریاضی، علوم و فارسی در سطحی بالاتر از کتاب درسی با توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان
 7. برگزاری آزمون های ماهانه مدرسه ای و صدور کارنامه های ماهانه بر اساس طرح درس
 8. تدوین و تالیف محتوای آموزشی مورد نیاز و استفاده از کتب کمک آموزشی مورد نیاز
 9. برگزاری آزمون های موسسات معتبر به منظور رصد وپایش سیستم آموزشی
 10. شرکت دادن دانش آموزان در آزمون های خاص مانند کانگورو و ...
 11. برگزاری اردو ها و بازدید ها متناسب با نیاز های آموزشی و تفریحی دانش آموزان