درباره مدیر مدرسه  
 
مدیر و موسس: سعید شیرازی
 
  • گوشه ای از سوابق آموزشی:
  1. تأسیس و راه اندازی مدارس گوناگون در سطح مناطق تهران
  2. مدیر موسسه آزمون های پیشرفت تحصیلی مرآت
  3. تأسیس و راه اندازی انتشارات سمر و سام
  4. تأسیس و راه اندازی آموزشگاه علمی آزاد عماد تهران
  5. عضویت در شورای موسسان آموزشگاههای علمی آزاد و زبانهای خارجه شهر تهران
  6. عضویت در شورای موسسان آموزشگاههای علمی آزاد و زبانهای خارجه آموزش و پرورش منطقه 5 تهران
  7. عضویت در شورای موسسان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش منطقه 13 تهران
  8. مدیریت در مدارس مطرح و بنام غیر دولتی در سطح تهران
  9. مسئولیت در سطح وزارت آموزش و پرورش و اداره کل شهر تهران و مناطق تابعه